Mediation

Wat kan BemiddelMaar voor jou betekenen?

Je hebt een conflict met één van je collega’s of je leidinggevende waardoor de communicatie is verslechterd. Je hebt hier last van op je werk of wellicht zit je ziek thuis. Hoe nu verder? Je overweegt een mediationtraject in te gaan, of je werkgever of HR heeft je dit aangeraden. Een mediationtraject kan veel vragen oproepen. Daarom heb ik de belangrijkste op een rij gezet in deze FAQ over mediation. Mocht je aanvullende vragen hebben, neem gerust contact op.

Neem contact op

Mediation is manier van conflictoplossing waarbij partijen onder begeleiding van een neutrale mediator samen tot een duurzame oplossing komen. Hierbij spelen het uitspreken van de opgelopen frustraties, het onderzoeken van beider belangen en de relatie op de lange termijn een belangrijke rol. Bij arbeidsmediation kan de uitkomst zowel een herstel als een beëindiging van de arbeidsrelatie betekenen.

De mediator is neutraal en faciliteert het gesprek. De taak van de mediator is de regie in het gesprek voeren, zodat het verhaal van beide partijen gelijkwaardig aan bod komt. Je hoeft dus niet bang te zijn dat de mediator de belangen van HR behartigt; de mediator heeft als taak de machtsbalans tussen de twee partijen in de gaten te houden.

Een mediationtraject begint met een intakegesprek met beide partijen apart, van elk een half uur. Dit intakegesprek is bedoel om kennis te maken en samen te onderzoeken of een mediation kan slagen.
Wanneer de partijen akkoord zijn met een mediationtraject wordt een mediationovereenkomst opgesteld, waarin beiden onder andere tekenen voor geheimhouding. Daarna volgen één of meerdere gesprekken, waarin wordt gezocht naar een oplossing voor het conflict. De afspraken die voortvloeien uit het traject kunnen wanneer gewenst worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Voordat een mediationtraject van start gaat, moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan:

  • Betrokkenen hebben verklaard zich in te spannen voor een effectief verloop van de mediation; zij hebben de wil om tot een oplossing voor het conflict te komen.
  • Mediation is vrijwillig en gelijkwaardig: zowel betrokkenen als mediator kunnen op elk moment in het traject besluiten de mediation te beëindigen
  • Betrokkenen spreken af eventuele juridische procedures en andere acties die het proces nadelig kunnen beïnvloeden te staken vanaf de start van het mediationtraject
  • Alle informatie die wordt besproken tijdens de mediation is volledig vertrouwelijk op basis van een geheimhoudingsclausule. Dit betekent ook dat de informatie die tijdens mediations wordt besproken niet tijdens een eventuele gerechtelijke procedure mag worden gebruikt.
  • De mediator is neutraal en onpartijdig en heeft geen belang in oplossingen in het conflict
  • De mediator is verantwoordelijk voor de begeleiding van het proces, de betrokkenen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de oplossing

Mediation leidt niet in alle gevallen tot een oplossing. Het slagen van de mediation ligt aan zowel de aard van het conflict als aan de inzet van beide partijen. Mocht de mediation toch voortijdig gestaakt worden, dan ligt de volgende stap weer bij de partijen. Vaak volgt een juridisch proces. Dit is meestal een langdurig en kostbaar proces, wat de onderlinge verstandhouding niet verbetert. De (gevoelige) zaken die tijdens de mediation op tafel zijn gekomen, mogen in elk geval niet gebruikt worden in de procesvoering.

In het geval van arbeidsmediation worden de kosten doorgaans gedragen door de werkgever, tenzij door beide partijen anders overeen wordt gekomen. Het uurtarief is €105,- per uur. De duur van het traject is afhankelijk van het tempo van de partijen, maar ligt gemiddeld tussen de 3 en 11 uur.

In het geval van arbeidsconflicten is het gebruikelijk om een ruimte binnen het kantoor van de werkgever te gebruiken. Mocht dit om welke reden dan ook bezwaarlijk zijn, dan kan voor een meerprijs worden uitgeweken naar een nader te bepalen externe locatie.