Mediation

Wat kan BemiddelMaar voor jou betekenen?

Binnen je team is een conflict ontstaan tussen twee of meer personen, waardoor de communicatie op de werkvloer stroef verloopt. Misschien is een van je werknemers hierdoor ziek thuis, of is er een klacht ingediend. Een vervelende situatie die de betrokkenen veel energie, tijd en de organisatie ook geld kost. Het kan verstandig zijn een externe professional in de vorm van een mediator in te schakelen. De mediator helpt de betrokkenen de communicatie weer op gang te brengen zodat zij samen het conflict kunnen oplossen. Hierbij kan de uitkomst zowel herstel als beëindiging van de arbeidsrelatie zijn.  Mediation heeft verschillende voordelen:

  • Het proces kan vlot verlopen: de partijen bepalen het tempo.
  • Met een gemiddeld slagingspercentage van 70% kan mediation een slepende juridische strijd voorkomen.
  • Door in te zetten op de belangen komen partijen eerder tot een constructieve oplossing.
  • Door het herstellen van de communicatie, worden toekomstige conflicten makkelijker aangepakt.

Fieke van Schaik is een gecertificeerd mediator die werkt volgens de MfN-richtlijnen. Ze heeft een nuchtere aanpak en is betrokken met beide partijen. Ze is gespecialiseerd in werken met Young Professional en blijft op de hoogte van de ontwikkelingen op IT gebied.

Neem contact op

Mediation is manier van conflictoplossing waarbij partijen onder begeleiding van een neutrale mediator samen tot een duurzame oplossing komen. Hierbij spelen het uitspreken van de opgelopen frustraties, het onderzoeken van beider belangen en de relatie op de lange termijn een belangrijke rol. Bij arbeidsmediation kan de uitkomst zowel een herstel als een beëindiging van de arbeidsrelatie betekenen.

De mediator is neutraal en faciliteert het gesprek. De taak van de mediator is de regie in het gesprek voeren, zodat het verhaal van beide partijen gelijkwaardig aan bod komt. Je hoeft dus niet bang te zijn dat de mediator de belangen van HR behartigt; de mediator heeft als taak de machtsbalans tussen de twee partijen in de gaten te houden.

Een mediationtraject begint met een intakegesprek met beide partijen apart, van elk een half uur. Dit intakegesprek is bedoel om kennis te maken en samen te onderzoeken of een mediation kan slagen.

Wanneer de partijen akkoord zijn met een mediationtraject wordt een mediationovereenkomst opgesteld, waarin beiden onder andere tekenen voor geheimhouding. Daarna volgen één of meerdere gesprekken, waarin wordt gezocht naar een oplossing voor het conflict. De afspraken die voortvloeien uit het traject kunnen wanneer gewenst worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

Voordat een mediationtraject van start gaat, moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan:

  • Betrokkenen hebben verklaard zich in te spannen voor een effectief verloop van de mediation; zij hebben de wil om tot een oplossing voor het conflict te komen.
  • Mediation is vrijwillig en gelijkwaardig: zowel betrokkenen als mediator kunnen op elk moment in het traject besluiten de mediation te beëindigen
  • Betrokkenen spreken af eventuele juridische procedures en andere acties die het proces nadelig kunnen beïnvloeden te staken vanaf de start van het mediationtraject
  • Alle informatie die wordt besproken tijdens de mediation is volledig vertrouwelijk op basis van een geheimhoudingsclausule. Dit betekent ook dat de informatie die tijdens mediations wordt besproken niet tijdens een eventuele gerechtelijke procedure mag worden gebruikt.
  • De mediator is neutraal en onpartijdig en heeft geen belang in oplossingen in het conflict
  • De mediator is verantwoordelijk voor de begeleiding van het proces, de betrokkenen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de oplossing

In het geval van arbeidsmediation worden de kosten doorgaans gedragen door de werkgever, tenzij door beide partijen anders overeen wordt gekomen. Het uurtarief is €105,- per uur. De duur van het traject is afhankelijk van het tempo van de partijen, maar ligt gemiddeld tussen de 3 en 11 uur.

In het geval van arbeidsconflicten is het gebruikelijk om een ruimte binnen het kantoor van de werkgever te gebruiken. Mocht dit om welke reden dan ook bezwaarlijk zijn, dan kan voor een meerprijs worden uitgeweken naar een nader te bepalen externe locatie.